پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999)

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999) Work-Addiction Risk Test پرسشنامه اعتیاد به کار توسط رابینسون (1999) به منظور سنجش اعتیاد به کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به کار دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از اینکه از تمامی حقایق و…

ادامه مطلب