پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)

      پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007) پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی توسط راجاکوپال در سال (2007) به منظور سنجش ابزارهای ارتباطات بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه  این پرسشنامه دارای 32 سوال و 7 مولفه تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی گری…

ادامه مطلب