پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دریافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل ۸ سوال و در مجموع ۴۰ سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

دریافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ورزش

دریافت پرسشنامه تمایل به ورزش هدف از این پرسشنامه سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف اصلی سنجش میزان تمایل به ورزش در افراد است. مقیاس سنجش آن از ۰ تا ۴ (هیچ تا خیلی زیاد) می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی

دریافت پرسشنامه تصویر بدنی هدف از پرسشنامه تصویر بدن ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل ۶۹ ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی ، نگرش فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد خوردن

پرسشنامه بازخورد خوردن هدف از پرسشنامه بازخورد ارزیابی بازخوردها و رفتارهای بیمار گونه خوردن و ابعاد آن (رژیم لاغری، پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا، مهار دهانی) است.  مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت شش درجه ای است . روایی و پایایی پرسشنامه در (منبع داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن دارای ۱۲ سوال می باشد که به صورت محقق ساخته شده  و هدف آن ارزیابی اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی شدن است. شیوه نمره گذاری شیوه نمره گذاری آن در قالب یک جدول ارایه شده که امتیاز آن…

ادامه مطلب