پرسشنامه شایستگی مربی مایر و دیویس (1999)

پرسشنامه شایستگی مربی مایر و دیویس (1999) Competence questionnaire mayer & Davis (1999) پرسشنامه شایستگی مربی توسط مایر و دیویس (1999) به منظور سنجش کارآمدی مربیگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی مربی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مربي ام داراي توانايي…

ادامه مطلب

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012)

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012) Coaches ‘personal brand attitude questionnaire پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی توسط تسیوتسو (2012) به منظور سنجش برند شخصی مربی ورزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی دارای 24 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011)

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011) Job Performance questionnaire Koopmans (2011) پرسشنامه عملکرد شغلی توسط کوپمنز (2011) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی  دارای 40 سوال و 4 مولفه عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای، عملکرد انطباقی و رفتارهای ضدبهره وری می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional Labor Strategies questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور استراتژی های کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی دارای 10 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019) Employees’ Passion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش شوق و اشتیاق کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان دارای 14 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016)

  پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016) Emotional Labor questionnaire Hsieh & et al (2016) پرسشنامه کار عاطفی توسط شی و همکاران (2016) بر اساس پرسشنامه دیفندورف و همكاران (2005) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 16 سوال و 4  مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993)

  پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993) Self-efficacy questionnaire Schwarzer (1993) پرسشنامه خودکارآمدی توسط شوارزر (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مواجه با دشواری ها من قادرم آرامش خود را حفظ کنم زیرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنیدگی شغلی (1384)

  پرسشنامه تنیدگی شغلی (1384) Occupational stress in questionnaire پرسشنامه تنیدگی شغلی توسط قنبری (1384) به منظور سنجش تنیدگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنیدگی شغلی دارای 30 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(نوسانات پیاپی از کارهای ملالت آور تا کارهای طاقت فرسا)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت میر و همکاران (2004)

  پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت مایر و همکاران (2004) Work – family conflict questionnaire Netemeyer et al (2004) پرسشنامه تعارض کار – خانواده توسط نت مایر و همکاران (2004) به منظور سن تعارض کار – خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعارض کار – خانواده دارای 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009)

  پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009) Workplace exclusion questionnaire Hiltan & Noel (2009) پرسشنامه طرد شدگی سازمانی توسط کورتینا و همکاران (2001) به منظور سنجش طرد شدگی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه  طرد از سوی سرپرست،…

ادامه مطلب