پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی

پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی Organizational loyalty Questionnaire Ali and Al-Kazemi (2007) پرسشنامه وفاداری سازمانی توسط علی و الکاظمی (2007) به منظور سنجش وفاداری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007) (Doping Use Belief scale Petróczi (2007 پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ توسط پتروزی (2007) به منظور سنجش باور به استفاده از دوپینگ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران در سال (2013) توسط منوچهری و دیگران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013 پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (2013) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 4 مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016

    پرسشنامه استاندارد تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016 Sport commitment questionnaire-2 پرسشنامه تعهد ورزشی -2 توسط اسکانلان و همکاران (2016) به منظور سنجش میزان تعهد ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مختاری و همکاران (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 58 سوال و 12 زیر مقیاس و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010

    پرسشنامه استاندارد رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010 Coach Behavior Scale (CCBS) پرسشنامه رفتار کنترلی مربی توسط بارثلومیو و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کنترلی مربی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ارباب و همکاران (1398) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 4 مولفه کنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق مراقبتی معلمان

    پرسشنامه استاندارد اخلاق مراقبتی معلمان پرسشنامه اخلاق مراقبتی معلمان به منظور سنجش اخلاق مراقبتی معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 3 مولفه جذب و پذیرش احساسات، انتقال انگیزشی و سرمشق بودن و احترام به دانش آموز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوخ طبعی(SHQ)

    پرسشنامه استاندارد شوخ طبعی(SHQ) پرسشنامه شوخ طبعی توسط خشوعی و همکاران (1388) به منظور سنجش شوخ طبعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 5 مولفه لذت از شوخ طبعی، خنده، شوخی کلامی، شوخ طبعی در روابط اجتماعی و شوخ طبعی در شرایط استرس آور می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه فلسفه زندگی

    پرسشنامه استاندارد فلسفه زندگی پرسشنامه فلسفه زندگی توسط گل محمد نژاد بهرامی و یاری قلی (1399) به منظور سنجش فلسفه زندگی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال و 6 مولفه سودگرایی، لذت گرایی، اگزیستانسیالیسم، سکولاریسم، پوچ گرایی و جبرگرایی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدردانی از بدن آوولوس و همکاران (2005)

    پرسشنامه قدردانی از بدن آوولوس و همکاران (2005) Body Appreciation Scale پرسشنامه قدردانی از بدن توسط آوولوس و همکاران (2005) به منظور سنجش میزان قدردانی از بدن در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (علی رغم نواقص آن،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی 2007

    پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد اوهلی 2007 پرسشنامه مدیریت استعداد توسط اوهلی (2007) به منظور سنجش مدیریت استعداد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و 6 مولفه جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها می…

ادامه مطلب