پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007)

درباره وردپرس پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007) Organizational Commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط چانگ و چوی (2007) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من بسیار خوشحال خواهم شد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و وال (1980)- 5 سوالی

پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و  وال (1980)- 5 سوالی Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط کوک و  وال (1980) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از اینکه در مورد خوبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1983)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1983) Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط پورتر و همکاران (1983) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 15 سوال و 3 مولفه باور به اهداف و ارزش ها، تمایل به تلاش بیشتر و تمایل به…

ادامه مطلب