پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997)

پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997) Communication satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داونز و آدریان (1997) به منظور سنجش رضایت از ارتباطات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از ارتباطات دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباطات درون سازمان…

ادامه مطلب