پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چه میزان با توجه به تجربه خود…

ادامه مطلب