مقیاس هیجان خواهی آرنت

  دریافت پکیج مقیاس هیجان خواهی آرنت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس هیجان خواهی آرنت، با اجتناب از محدودیت هاي نسخه پنجم زاکرمن در پی کشف رابطه هیجان خواهی با انواع گوناگون رفتار(1992) ساخته شده است. مقیاس آرنت با مفهومی از هیجان خواهی با نیاز به تازگی و شدت محرك به عنوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به کارWART

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتیاد به کارWART (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اعتیاد به کار از 10 گویه چهار جوابی تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اعتیاد به کار بکار می رود. تعریف مفهومی با جدیدترین پژوهش های علمی که بیان می کنند که اعتیاد به کار دو مولفه…

ادامه مطلب

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (PSS-4)

  دریافت پکیج مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (PSS-4) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تنش درک شده (PSS-4) توسط کوهن و همکاران (1983) ساخته شده است که از 4 گویه و 2 عامل مثبت (2 سوال) و منفی (2 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش درجه ای که…

ادامه مطلب

شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI)

  دریافت پکیج پرسشنامه  شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) از 30 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش جنبه های عاطفی و عملکردی و تأثیرات فیزیکی مشکلات صدای بیمار بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی قاطعیت از 30 گویه تشکیل شده است که توسط راتوس (1973) ساخته شده است که به منظور ارزیابی رفتار قاطعانه و سنجش میزان قاطعیت فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کودکان به تبلیغات مکلین و مچلیت

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات توسط Macklin و Machleit در سال 1990 ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی نگرش کودکان نسبت به…

ادامه مطلب

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R)

  دریافت پکیج مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران (2003) ساخته شده است. فرم 23 گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از 6 نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999)

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی  دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال 1999 تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده است.آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سوال،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های جنسی(SMQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های جنسی(SMQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های جنسی مقیاسی با هدف ارزیابی افکار، هیجانات و پاسخ جنسی گزارش شده در طول فعالیت جنسی است(نوبره،2003). این پرسشنامه متشکل از سه مولفه مقیاس فکر خودکار، پاسخ هیجانی و پاسخ جنسی است. نسخه مونث زیر مقیاس فکر…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)

   . دریافت پکیج پرسشنامه  احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برای اندازه گیری احساس کارآمدی معلم از نسخه ی بلند مقیاس تشانن – موران و وولفولک هوی (2001) استفاده می شود. این مقیاس نسبت به سایر مقیاس های تدوین شده برای اندازه گیری…

ادامه مطلب