پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰

      پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰ پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند توسط کاسل و همکاران (۲۰۲۰) به منظور سنجش باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط اکبری و همکاران در سال  (۲۰۲۱)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده)

      پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) The personalized Psychological Flexibility پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) توسط اکبری و همکاران (۲۰۲۱) به منظور سنجش انعطاف پذیری روانشناختی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد اجتناب، پذیرش و بهره برداری می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استفاده آسیب زا از اینترنت کاپلان ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد استفاده آسیب زا از اینترنت کاپلان ۲۰۱۰ پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت توسط کاپلان (۲۰۱۰) به منظور سنجش استفاده آسیب زا اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط احمدپور و همکاران در سال (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۵ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت

      پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت توسط کرباسی (۱۳۹۷) به منظور سنجش الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۵ بعد استفاده پنهانی، استفاده تحصیلی، استفاده نظارت شده، استفاده تفریحی (سرگرمی) و استفاده ارتباطی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)

      پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵) پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت توسط کوهلمایمر و نایت (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان استفاده از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر من از اینترنت خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی

      پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی توسط درستکار و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارکت خودانگیخته می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (۱۹۲۸) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۴…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک کارآفرینی استراتژیک موضوع پژوهشی جدیدی است که از بطن ادبیات رشته‌های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پدید آمده است. ایده اساسی کارآفرینی استراتژیک این است که مفاهیم استراتژی که برای پاسخ دادن به پرسش چرا برخی از شرکتها بهتر از سایر ین عمل می‌کنند…   توجه: این…

ادامه مطلب