پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹ (School burnout inventory (SBI پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط سالما- آرو و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عبدالله پور و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه خستگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (۱۳۹۱) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان

    پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان پرسشنامه علاقه اجتماعی کودکان توسط علیزاده و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش علاقه اجتماعی برای کودکان ایران با سن ۴ تا ۱۲ سال طراحی و تدوین شده است این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال و ۴ مولفه عامل مسئولیت پذیری- انجام تکلیف، ارتباط با مردم و همدلی، جرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳ familism scale Steidel & Contreras 2003 پرسشنامه خانواده گرایی توسط استیدل و کانتریراس (۲۰۰۳) به منظور سنجش خانواده گرایی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط رجبی و عباس پور (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و چهار مولفه مقدم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی سالمندان پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سرمایه معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و چهار مولفه ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تاثیر گذاری معنوی می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی

    پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی توسط حیرت و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۸۴ سوال و هشت مولفه ساختاری، ارتباط معنوی، ارتباط رفتاری، ارتباط عاطفی، ارتباط شناختی، ارتباط جنسی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هویت ملی و اجتماعی

    پرسشنامه استاندارد هویت ملی و اجتماعی پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی توسط سلگی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش هویت ملی و اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴۱ سوال و در سه بخش هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷

        پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷ (school climate and school identification measure–student (SCASIM-St پرسشنامه جو و هویت مدرسه توسط لی و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش جو و هویت مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸ Emotion Awareness Questionnaire پرسشنامه هیجان آگاهی توسط ریف و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش هیجان آگاهی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۵ مولفه تمایز هیجانها، ابراز هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانهای دیگران و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰

        پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰ (Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS پرسشنامه کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار توسط سوننز و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در…

ادامه مطلب