پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003) The Religious Commitment Inventory Worthington & et al (2003) پرسشنامه تعهد مذهبی توسط ورتینگتون و همکاران (2003) به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد مذهبی دارای 10 سوال و 2 مولفه تعهد مذهبی درون فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003)

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003) Faraiburg resilience Scale (2003) پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان توسط فرایبورگ و همکاران (2003) به منظور سنجش تاب آوری بزرگسالان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان دارای 41 سوال و 5 مولفه شامل شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر ذهنی مشتری (1397) – 4 سوالی

پرسشنامه تصویر ذهنی مشتری (1397) – 4 سوالی Customers’ Mental Image Questionnaire پرسشنامه تصویر ذهنی مشتری با استفاده از پژوهش های کوییلو و استیوز (2007) و از روجرهال (1996) توسط قلی زاده امیردهی (1397) به منظور سنجش تصویر ذهنی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر ذهنی مشتری دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی

پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی Organizational loyalty Questionnaire Ali and Al-Kazemi (2007) پرسشنامه وفاداری سازمانی توسط علی و الکاظمی (2007) به منظور سنجش وفاداری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) The brain/behavioral systems Inventory of white and carver (1994) پرسشنامه سیستم های مغزی فعال ساز و بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش سیستم های مغزی رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995)

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995) Relationship beliefs questionnaire Romance & Dibord (1995) پرسشنامه باورهای ارتباطی توسط رومنس و دی بورد (1995) به منظور سنجش افکار و باورهای غیر منطقی و ناکارآمد در روابط زناشویی و پی بردن به روابط زوج ها طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ازخوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003) – 10 سوالی

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003)- 10 سوالی The Perseverative Thinking Questionnaire Gross & John (2003) پرسشنامه تنظیم هیجانی توسط گروس و جان (2003) به منظور سنجش تنظیم هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم هیجانی دارای 10 سوال و 2 مولفه شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) کلاریج و بروکس (1984)- فرم B The Schizotypal Trait Questionnaire-B form Claridge & Broks (1984) پرسشنامه شخصیت مرزی توسط کلاریج و بروکس (1984) در دانشگاه آکسفورد ساخته شده و توسط راولینگز، کلاریج و فریمن (2001) به منظور سنجش شخصیت مرزی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون و همکاران(1989) فرم کوتاه Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ) پرسشنامه شخصیت توسط گری ویلسون و همکاران (1989) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت گری ویلسون دارای 28 سوال و 6 مولفه شامل روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز…

ادامه مطلب