پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985)

پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985) Anxiety Sensitivity Index (ASI) پرسشنامه حساسيت اضطرابی توسط ريس و پترسون (1985) به منظور سنجش حساسيت اضطرابی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسيت اضطرابی  دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی متوجه میشوم که قلبم…

ادامه مطلب

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010)

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010) Emotion processing scale پرسشنامه پردازش هیجانی توسط باکر و همكاران (2010) به منظور سنجش پردازش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:   پرسشنامه پردازش هیجانی  دارای 25 سوال و 5 مولفه سرکوبي، تجربه هیجانات ناخوشايند، کنترل هیجان، اجتناب و  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984)

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984) Panic Inventory پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك توسط ليبوتيز و همكاران (1984) به منظور سنجش نشانه های اختلال پانیك طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017)

پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017) Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب توسط کاکارو، برمن و مک‌کلوسکی (2017) به منظور سنجش اختلال انفجاری متناوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب  دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کودک آزاری (1381)

پرسشنامه کودک آزاری  (1381) Child abuse questionnaire پرسشنامه کودک آزاری توسط محمدخانی و همکاران (1381) به منظور سنجش کودک آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کودک آزاری دارای 38 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در دروان کودکی در متزل به گونه ای کتک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای خود جرحی (1393)

پرسشنامه رفتارهای خود جرحی (1393) Self-injurious behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای خودجرحی توسط پورخانی (1393) به منظور سنجش رفتارهای خودجرحی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای خودجرحی  دارای 22 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بدتر کردن یک بیماری پزشکی از روی عمد مثلاً از…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011)

پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011) The Quality of Marital Sexuality Scale پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی توسط صادقی و سامانی (2011) به منظور سنجش پرسشنامه کیفیت روابط جنسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی دارای 12 سوال و 3 مولفه اجازه به برقراری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998)

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998) Romantic relationships questionnaire پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) توسط برشید، آتریج و اسپرچر (1998) به منظور سنجش رابطه مهرورزانه(رمانتیک) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما می توانیم انتقاد دیگری را…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R HEXACO Personality Inventory پرسشنامه شخصیت هگزاکو توسط 100 گویه ای در سال 2004 به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت هگزاکو دارای 100  سوال است و شش بعد مدل شخصیتی هگزاکو یعنی تواضع (H)، تهییج‌پذیری (E)، برون‌گرایی(X)، دلپذیری یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت دینی(1399)

پرسشنامه فراشناخت دینی(1399) Religious metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت دینی توسط سالاری فر (1399) به منظور سنجش فراشناخت دینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت دینی دارای 26 سوال و 4 مولفه  طبقه شخص، طبقه تکلیف، طبقه راهبرد و تجربه فراشناخت دینی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب