پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی توسط Wolin، Korgaonkar و Lund در سال 2002 ساخته شده است که از 31 گویه و 3 خرده مقیاس…

ادامه مطلب

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان توسط Bloch، Sherrell و Ridgeway در سال 1986ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات توسط Reynolds و Darden در سال 1971 ساخته شده است که از 8 گویه و 2 خرده مقیاس رهبری عقیده (5 سوال) و جستجوی اطلاعات (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ

  دریافت پکیج پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مرکز کنترل توسط Chung و Ding در سال 2002 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی (4 سوال)، شانس (4 سوال) و افراد قدرتمند (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا

  دریافت پکیج پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند توسط Christodoulides، Michaelidou و Li در سال 2008 ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس شهرت (4 سوال)، منحصر به فرد بودن (4 سوال)، کیفیت (5 سوال)، لذت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست ، توسط استون و همکاران در سال 1995 تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و با هدف سنجش میزان مسئولیت…

ادامه مطلب

مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران

  دریافت پکیج مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس آزمایش برند توسط Coulter، Price و Feickدر سال 2003 ساخته شده است که از 3 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل افراد به آزمایش برندهای جدید بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان

  دریافت پکیج پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات توسط Ohanian در سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (5 سوال)، قابلیت اعتماد (5 سوال) و تجربه (5 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت

  دریافت پکیج مقیاس پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تشابه برند توسط Martin و Stewart در سال 2001 ساخته شده است که از 5 گویه و 3 خرده مقیاس تشابه ادراک شده (1 سوال)، تشابه تولید (1 سوال) و تشابه کاربرد (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات توسط Wells  در سال 1964 ساخته شده است که از 25 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (12 سوال)، معنایی (9 سوال) و سرزندگی (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب