پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط میلر در سال (۲۰۰۳) به منظور ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال و دو مولفه فرآیند بررسی عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک (۱۹۹۵)- ۲۱ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک (۱۹۹۵)- ۲۱ سوالی پرسشنامه هوشمندی کسب و کار بر اساس مدل ارائه شده توسط دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است که شامل ابعاد شامل هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا، هوشمندی فناورانه است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به یادگیری گالر و وندرهیجن ۱۹۹۲- ۴ سوالی

      پرسشنامه گرایش به یادگیری گالر و وندرهیجن ۱۹۹۲- ۴ سوالی پرسشنامه گرایش به یادگیری توسط گالر و وندرهیجن (۱۹۹۲) به منظور سنجش گرایش به یادگیری طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به یادگیری دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نفاق روانشناختی مدیریت ارشد 

      پرسشنامه نفاق روانشناختی مدیریت ارشد  پرسشنامه نفاق روانشناختی مدیریت ارشد توسط هادوی نژاد و عبادی در سال (۱۳۹۳) به منظور سنجش نفاق روانشناختی مدیریت ارشد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیران ارشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان توسط پارکر در سال (۲۰۰۰) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۶ مولفه دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (۲۰۰۷)

      پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (۲۰۰۷) پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی توسط راجاکوپال در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش ابزارهای ارتباطات بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه  این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۷ مولفه تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی گری…

ادامه مطلب

پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) کاشدن و همکاران (۲۰۲۰)

      پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) کاشدن و همکاران (۲۰۲۰) The personalized Psychological Flexibility پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) توسط کاشدن و همکاران (۲۰۲۰) به منظور سنجش انعطاف پذیری روانشناختی طراحی و تدوین شده  و در ایران توسط اکبری و همکاران (۲۰۲۱) اعتباریابی و ترجمه شد.  این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان جلیلوند و سمیعی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان جلیلوند و سمیعی ۲۰۱۲ پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان توسط جلیلوند و سمیعی به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من محصولات این شرکت را به…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز ۱۵ سوالی پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر اساس پرسشنامه های  پلونسکی و همکاران (۲۰۰۸) و لی و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش آمیخته بازاریابی سبز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۴ مولفه محصول سبز، ترفیع سبز، قیمت سبز و توزیع سبز…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ویژه برند ۲۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند ۲۰ سوالی پرسشنامه ارزش ویژه برند بر اساس پرسشنامه های  آکر (۱۹۹۱)، چانک و لیو (۲۰۰۹) و مرادی و زارعی (۲۰۱۲) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۴ مولفه وفاداری به برند، آگاهی برند، تداعی برند…

ادامه مطلب