پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005)

پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005) General accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی عمومی توسط تورس و همکارانش (2005) به منظور سنجش پاسخگویی عمومی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی عمومی دارای 24 سوال و 4 مولفه پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395) Job self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان توسط بهدانی (1395) بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی بندورا به منظور سنجش خودکارآمدی شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان دارای 10 سوال و 3 مولفه حرفه و تجربه، اعتماد به نفس و تلاش، علاقه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020) Service Quality questionnaire پرسشنامه کيفيت خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش کيفيت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کيفيت خدمات  دارای 26 سوال و 7 مولفه کیفیت سیستم، قابلیت، امنیت، دسترسی، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی و تعامل می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020) Value of Services questionnaire پرسشنامه ارزش خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش ارزش خدمات  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش خدمات  دارای 10 سوال و 3 مولفه ارزش کارایی، ارزش دموکراسی و ارزش فراگیر می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع لی و شانگ (2020)

پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع لی و شانگ (2020) Citizens’ Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش اعتماد ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وب سایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020)

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020) Citizens ‘Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت ارباب رجوع توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش رضایت ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت ارباب رجوع دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وب سایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020)

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020) Continuity of Use questionnaire پرسشنامه تداوم در قصد استفاده توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش تداوم در قصد استفاده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداوم در قصد استفاده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017)

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017) Green innovation questionnaire  پرسشنامه نوآوری سبز توسط ابراهيمی و مير برگ کار (2017) به منظور سنجش نوآوری سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سبز دارای 15 سوال و 3 مولفه نوآوری خدمات، نوآوری اداری و نوآوری فرایند می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008)

پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008) Green supply chain management questionnaire پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز توسط ژو و همکاران (2008) به منظور سنجش مديريت زنجيره تأمين سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز دارای 21 سوال و 5 مولفه مدیریت محیط داخلی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017) Environmental Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی توسط لی و همکاران (2017) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی زیست محیطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب