پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational happiness questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کارم همیشه استقامت می کنم، حتی وقتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020) Customer-Oriented Organizational Citizen Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور توسط لو (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور دارای 3 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر هنپاچرن (1997)

پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر هنپاچرن (1997) Individual readiness for change questionnaire پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر توسط هنپاچرن (1997) به منظور سنجش آمادگی فردی برای تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر دارای 12 سوال و سه مولفه مقاومت، مشارکت و پیشرفت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعدي نظارتی میشل و امبروس (2007)

پرسشنامه تعدی نظارتی میشل و امبروس (2007) Abusive Supervision questionnaire پرسشنامه تعدی نظارتی توسط میشل و امبروس (2007) به منظور سنجش تعدی نظارتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعدي نظارتی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مافوقم زمانی که دیگران او را ناراحت…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010)

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010) Teacher motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش تدریس معلم توسط گوک (2010) به منظور سنجش انگیزش تدریس معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش تدریس معلم دارای 29 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محل کارم در خصوص مدیریت و نظارت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398)

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398) Interpersonal trust questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی توسط حلیمی (1398) به منظور سنجش اعتماد بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد بین فردی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که وقتی یکی از همکارانم به…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005)

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005) Organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمان توسط لین و همکاران (2005) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چابکی سازمان دارای 29 سوال و 4 مولفه شاخص سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002)

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط هافتون و نک (2002) به منظور سنجش خود رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری دارای 35 سوال و 3 استراتژی و 9 عامل می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000)

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000) Leadership empowerment behavior questionnaire Konczak & et al پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری توسط کنزاک و همکاران (2000) به منظور سنجش رفتار توانمندساز رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری دارای 17 سوال و 6 مولفه تفویض اختیار، پاسخگویی، تصمیم…

ادامه مطلب