پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020) Innovation Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه نوآوری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرکت روش های جدیدی را برای بازاریابی خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان کانگ و همکاران (2013 )

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان کانگ و همکاران (2013) Financials Performance questionnaire   پرسشنامه عملکرد مالی سازمان توسط کانگ و همکاران (2013) به منظور سنجش عملکرد مالی سازمان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد مالی سازمان دارای 7 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010)

پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010) Innovation Culture questionnaire   پرسشنامه فرهنگ نوآوری توسط اسکرلاواج و همکاران (2010) به منظور سنجش فرهنگ نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ نوآوری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه میزان نتايج ارزيابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان ويسوکی و کروم  (1991) – 10 سوالی

پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان ويسوکی و کروم  (1991) – 10 سوالی Employee’s Job Satisfaction questionnaire   پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان توسط ويسوکی و کروم (1991) به منظور سنجش رضايت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان  دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020) Strategic human resource management questionnaire   پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش مديريت استراتژيک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020) Affective commitment questionnaire   پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من بسیار خوشحال میشوم كه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020)

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020) Task performance questionnaire   پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می كنم از…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) – 14 سوالی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) – 14 سوالی Strategic human resources management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 14 سوال و 7 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005)

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005) Organizational Virtue questionnaire پرسشنامه فضیلت سازمانی توسط کامرون (2005) به منظور سنجش فضیلت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فضیلت سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه خوشبینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) Organizational Innovation questionnaire   پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 12 سوال و 2 مولفه اکتشاف و بهره برداری باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب