پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand distinctiveness questionnaire پرسشنامه تمایز برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تمایز برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایز برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … نسبت به رقبا برجسته تر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) Brand commitment questionnaire پرسشنامه تعهد به برند توسط یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تعهد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد به برند دارای 6 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand social benefits questionnaire پرسشنامه مزایای اجتماعی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش مزایای اجتماعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مزایای اجتماعی برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتری برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017)

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017) Brand interaction questionnaire پرسشنامه تعامل با برند توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش تعامل با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل با برند دارای 7 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند (1391)

پرسشنامه هویت برند (1391) Brand Identity questionnaire پرسشنامه هویت برند توسط دهدشتی شاهرخ و همکاران (1391) به منظور سنجش هویت برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اين برند فراتر و دور از دسترس رقبايش قرار…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ادراك شده از برند (1391)

پرسشنامه ارزش ادراك شده از برند (1391) Brand Perceived Value Questionnaire پرسشنامه ارزش ادراك شده از برند توسط دهدشتی شاهرخ و همکاران (1391) به منظور سنجش ارزش ادراك شده از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ادراك شده از برند  دارای 3 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018)

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018) Performance of new product development questionnaire پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید توسط چنگ و یانگ (2018) به منظور سنجش عملکرد توسعه محصول جدید طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید دارای 6 سوال و دو مولفه عملکرد مالی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت مدیریت سازمانی چنگ و یانگ (2018)

پرسشنامه حمایت مدیریت سازمانی چنگ و یانگ (2018) Organizational Management Support questionnaire پرسشنامه حمایت مدیریت سازمانی توسط چنگ و یانگ (2018) به منظور سنجش حمایت مدیریت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت مدیریت سازمانی دارای 4 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان من به…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015)

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015) Customer behavioral commitment questionnaire پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان توسط التیرن و تودوران (2015) به منظور سنجش تعهد رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(یکی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390)

پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتریان  توسط مقیمی و رمضان (1390) به منظور سنجش رضایت مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از تصمیم خود برای استفاده از…

ادامه مطلب