پرسشنامه پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)

پرسشنامه پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) Ahwaz Migraine Headache Questionnaire (AMQ) پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) توسط نجاریان (1376) به منظور سنجش سردرد میگرن اهواز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سردرد میگرن اهواز دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا وقتی سردرد ندارید…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989)

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989) Pregnancy Related Anxiety Questionnaire Vanden Berg 1989 پرسشنامه اضطراب بارداری توسط وندنبرگ (1989) به منظور سنجش اضطراب بارداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب بارداری دارای 17 سوال و 5 مولفه ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلومی جسمی یا روانی، ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی و همکاران (2008)

پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی و همکاران (2008) The eight-item Morisky Medication Adherence Scale (2008) پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی توسط موریسکی، انگ و وود (2008) به منظور سنجش تبعیت از درمان دارویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی دارای 8 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989)

پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989) Caregiver Burden Inventory (CBI) Novak & Guest (1989) پرسشنامه فشار مراقبتی توسط نواک و گست (1989) به منظور سنجش فشار مراقبتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار مراقبتی دارای 24 سوال و 5 مولفه شامل فشار مراقبتی وابسته به زمان، فشار مراقبتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001)

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001) Yosipovitch pruritus questionnaire (2001)   پرسشنامه خارش توسط یوسیپویچ و همکاران (2001) به منظور سنجش خارش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خارش دارای 23 سوال و 8 مولفه شامل تاریخچه خارش، سابقه مصرف داروهای ضد، تاثیر خارش بر خواب، تاثیر خارش بر فعالیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006)

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Illness Perception Questionnaire Brodbent & et al (2006) پرسشنامه ادراک بیماری توسط بردبنت و همکاران (2006) به منظور سنجش ادراک بیماری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک بیماری دارای 9 سوال می باشد سؤال‌ها به ترتيب پي‌آمدها، طول مدت، كنترل شخصي، كنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007) Amputee Body Image Scale Gallagher & et al (2007) پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته توسط گلگر و همکاران (1988) به منظور سنجش تصویر بدنی در افراد آمپوته طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط صادقی، فرجی و غلامی (1399) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب