پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي توسط استکا و همکاران در سال (2015) به منظور سنجش خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 9 سوال و 3 مولفه خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی قلبی توسط سالیوان و همکاران در سال (1998) به منظور سنجش خودکارآمدی قلبی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 16 سوال باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چه وقت باید با…

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت 2013

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت 2013 پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (2013) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (2021) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010 پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (2010) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (2018) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 12…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران 2013- (OPQOL‑brief)

      پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران 2013- (OPQOL‑brief) پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان توسط بولینگ و همکاران (2013) به منظور سنجش کیفیت زندگی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط فیضی و حیدری (2020) در بین سالمندان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 13 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991

      پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991 پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان توسط واشبورن و همکاران (1993) به منظور سنجش فعالیت فیزیکی در سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حاتمی و همکاران در سال (20201) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988)

    پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988) The Wijma Delivery Expectancy-  Experience Questionnaire پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (1988) داراری نسخه A و B است و  جهت سنجش و بررسی ترس از زایمان و با هدف اندازه گیری احساسات مادر در طول زایمان، انتظارات و تجربه زایمان استفاده می شود. در…

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران

        پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران successful ageing questionnaire پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران توسط زنجری و همکاران (2019) به منظور سنجش سالمندی موفق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 54 سوال و هفت مولفه بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، امنیت مالی و محیطی، سلامت جسم…

ادامه مطلب