پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی (1382)

پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی (1382) Help-seeking behavior questionnaire پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی بر اساس نظریات نیومن(1990)، نیومن و گلدین (1990) و ریان و پنتریج (1977) توسط قدم پور  و سرمد (1382) به منظور سنجش کمک خواهی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی دارای 14 سوال و…

ادامه مطلب