پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی مدیریت فضاهای فرهنگی محلات تهران