پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت)