پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی محمدی و همکاران (۱۳۹۴).