پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی شامل  ۱۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی شامل  ۵۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ۱۱ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ۱۱ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی شامل  ۱۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی شامل  ۱۲ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزش مشتری

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ارزش مشتری (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد ارزش مشتری شامل  ۲۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباطات اثربخش

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ارتباطات اثربخش  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد ارتباطات اثربخش شامل  ۴۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انتقال دانش

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد انتقال دانش (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد انتقال دانش شامل  ۷ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد میزان انعطاف پذیری قیمت در خرید آنلاین

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد میزان انعطاف پذیری قیمت در خرید آنلاین (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد میزان انعطاف پذیری قیمت در خرید آنلاین شامل  ۱۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادراک تعارض

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد ادراک تعارض (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد ادراک تعارض شامل  ۱۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ابهام نقش ۶ سوالی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد ابهام نقش ۶ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد ابهام نقش شامل  ۶ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب