آموزش پروپوزال نویسی،اشتباهات متداول پروپوزال نویسی و دفاع همراه فیلم