اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان محقق ساخته ( سعدالدین، ۱۳۹۲).