پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷

        پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷ (school climate and school identification measure–student (SCASIM-St پرسشنامه جو و هویت مدرسه توسط لی و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش جو و هویت مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران ۲۰۰۴

        پرسشنامه استاندارد احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران ۲۰۰۴ Students’ sense of connectedness with school questionnaire پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری، بتی و وات (۲۰۰۴) به منظور سنجش احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مکیان و کلانتر کوشه (۱۳۹۴)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳ Student academic optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان توسط اسچنن- موران و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط قدم پور و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸ academic optimism of school’s questionnaire پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه توسط هوی و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش خوش بینی علمی مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بخشی پریخانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸ Emotion Awareness Questionnaire پرسشنامه هیجان آگاهی توسط ریف و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش هیجان آگاهی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۵ مولفه تمایز هیجانها، ابراز هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانهای دیگران و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶

        پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶ Conflict Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان توسط گرامر اریکسون و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش مدیریت تعارض نوجوانان در دبیرستان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط باغبان زاده و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰

        پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰ (Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS پرسشنامه کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار توسط سوننز و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود انتقادی- خود اعتمادی در بین معلمان گیلبرت و همکاران ۲۰۰۴

        پرسشنامه استاندارد خود انتقادی- خود اعتمادی در بین معلمان گیلبرت و همکاران ۲۰۰۴ Self-Criticism-Reassurance Scale پرسشنامه خود انتقادی- خود اعتمادی در معلمان توسط گیلبرت و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش خود انتقادی- خود اعتمادی در معلمان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط سعادتی شامیر و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی

        پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲) به منظور سنجش خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شش مولفه راهبرد حافظه، هدف گزینی، خود ارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری و سازماندهی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی جانسن ۲۰۰۰

        پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی جانسن ۲۰۰۰ پرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی توسط جانسن (۲۰۰۰) بر اساس مدل توسعه یافته اسکات و بروس به منظور سنجش رفتار نوآورانه شغلی کارکنان تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ۳ مولفه تولید ایده، ارتقاء ایده و تحقق ایده می باشد و بر…

ادامه مطلب