پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (۱۹۸۸)

    پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (۱۹۸۸) The Wijma Delivery Expectancy-  Experience Questionnaire پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (۱۹۸۸) داراری نسخه A و B است و  جهت سنجش و بررسی ترس از زایمان و با هدف اندازه گیری احساسات مادر در طول زایمان، انتظارات و تجربه زایمان استفاده می شود. در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی ۱۹۹۳

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی ۱۹۹۳ childbirth self-efficacy inventory پرسشنامه خودکارآمدی زایمان توسط لویی (۱۹۹۳) به منظور سنجش خودکارآمدی زایمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خورسندی و همکاران (۱۳۸۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال و دو مرحله فعال و مرحله زایمان و هر مرحله دارای دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲ Pain Anxiety Symptoms Scale پرسشنامه نشانه های اضطراب درد توسط مک کراکن و دینگرا (۲۰۰۲) به منظور سنجش نشانه های اضطراب درد طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قضایی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶ (Cues for Sexual Desire Scale (CSDS پرسشنامه نشانه های آغازگر میل جنسی توسط مک کال و مستون (۲۰۰۶) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی نژاد و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان توسط مک شیرازی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و دو عامل الگوی زندگی فردی و الگوی زندگی اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴

    پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴ (Relationship scale questionnaire (RSQ پرسشنامه مقیاس های رابطه توسط گریفین و بارتولومیو (۱۹۹۴) به منظور سنجش برای توصیف سبک های دلبستگی با اقتباس از پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور (۱۹۸۷) طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز با نام مقیاس های رابطه در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰ Adolescent Peer Relations Instrument پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال توسط پارادا (۲۰۰۰) به منظور سنجش روابط نوجوانان همسال طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و دو مولفه قلدری و قربانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد

    پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد پرسشنامه نگرش جوانان به مواد توسط رفیعی و علی پور (۱۳۹۴) به منظور سنجش نگرش جوانان به مواد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و پنج مولفه تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چارچوب اجتماع کاوشگر آربا و همکاران ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد چارچوب اجتماع کاوشگر آربا و همکاران ۲۰۰۸ THE COMMUNITY OF INQUIRY FRAMEWORK INSTRUMENT پرسشنامه چارچوب اجتماع کاوشگر توسط آربا و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش چارچوب اجتماع کاوشگر طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰ Action Control Scale پرسشنامه کنترل عمل توسط دیفندروف و همکاران (۲۰۰۰) به منظور سنجش کنترل عمل طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرخی و حسین چاری (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و سه مولفه کناره…

ادامه مطلب