ادبیات و پرسشنامه آموزش مبتنی بر پردازش فراشناختی و حل مساله