ادبیات و پرسشنامه سواد اطلاعاتی و کیفیت عملکرد مدیران