ادبیات و پرسشنامه میزان استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی