ادبیات پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی