پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۲۰ سوالی