مديريت و فرهنگ جهادي بستري براي انسجام و پويايي گروه در سازمان