مقاله ترجمه شده استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی