مقاله ترجمه شده مدیریت اثرات بازخورد سيستم بر رفتار تصمیم گیری