مقاله ترجمه شده مدیریت مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره