مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)