مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)