مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران