مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین