مقیاس مقابله ای نوجوانان – فرایدنبرگ و لوییس (ACS)