پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران