پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاريابی کاتلر (2006)