پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015)