پرسشنامه ادارک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا 2002