پرسشنامه ارتباطات بازاریابی مارتین و همکاران (2020)