پرسشنامه ارزش رابطه درک شده تامینن و راناویرا (2019)