پرسشنامه اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت وازکوئز و هرناندز  2014