پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) کاشدن و همکاران (۲۰۲۰)