پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان جلیلوند و سمیعی 2012