پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی بروان و رایان ۲۰۰۳- ۱۴ سوالی