پرسشنامه رهبری تحول گرا بس و آولیو 1997 (Barnett et al, 2001, p. 31)