پرسشنامه ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس (1984) و ویگا و یانوزاس (1979)