پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی