پرسشنامه استاندارد سنجش ساختار سازمانی، استراتژی و عملکرد سازمان محقق ساخته( جلوه حسینی، ۱۳۹۲)