پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی آلان آکچان و نوری تیزکن